INFORMATION ENLIGT GDPR
(General Data Protection Regulation)


Följande information syftar till att du blir medveten om att vi behandlar dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifterna enligt Dataskyddsförordningens (GDPR:s) föreskrifter.


Personuppgiftsansvarig: Tekniska Servicenämnden, Nässjö kommun
Kontaktperson: Stefan Nilsson
E-post: Stefan.Nilsson@nassjo.se
Dataskyddsombud: Erik Selander, Höglandsförbundet, tfn: 0380-51 75 19


Ändamålen med behandlingen
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig och syftet är att vi ska kunna utföra åtgärder vid felanmälan gata och park.

Kategorier av uppgifter som behandlas
Namn, adress, telefonnummer, mejladress

Rättlig grund
Utförande av allmänt intresse. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Lagring/gallring
Ingen gallring sker. För historiken skull behöver vi uppgifterna.

Överföring av personuppgifter
Vi lämnar dina personuppgifter till utförandeenheten för gata- och park. Vi lämnar aldrig dina personuppgifter till land utanför EU.

Registerutdrag
Du har rätt att utan kostnad få registerutdrag från oss, se kontaktuppgifter till vår kontaktperson.

Klagomål
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.